پاکستان نیروی کار بیشتری به جمهوری آذربایجان اعزام می‌کند

ایرنا

به نقل از ایرنا

روز پنجشنبه ایرنا از تارنمای رادیو دولتی پاکستان، این تصمیم در دیدار آنلاین بین ساجد حسین توری، وزیر امور پاکستانی های خارج از کشور و توسعه منابع انسانی و ساحل بابایف، وزیر کار و تامین اجتماعی آذربایجان تایید شد.

وزیر آذربایجان گفت که کشورش برای تکمیل پروژه های مختلف توسعه ای به نیروی انسانی ماهر نیاز دارد و مایل است از تجربیات پاکستان در زمینه صادرات نیروی انسانی بیاموزد.

ساجد حسین توری گفت: تفاهم نامه همکاری بین دو کشور در زمینه اشتغال نیروی کار و تامین اجتماعی امضا شده است.